adatvédelem2

Adatvédelmi nyilatkozat

1.) A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Hajabács Ábel egyéni vállalkozó (Székhely: 1103. Farkasalma u. 10, Budapest., Adószám: 68257446-1-42) által a www.abelmasszazs.hu internetes weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2.) Adatkezelő megnevezése:

Név: Hajabács Ábel egyéni vállalkozó
Székhely: Farkasalma u. 10, Budapest, 1103
Levelezési cím: Farkasalma u. 10, Budapest, 1103
Adószám: 68257446-1-42
Email cím: info@abelmasszazs.hu
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81040973
Bank neve: ERSTE Bank

3.) A kezelt személyes adatok köre:

3.1) Az időpontfoglalás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, (utalás esetén: bankszámlaszám)

Kiszállás esetén:

Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, kiszállási cím, (utalás esetén: bankszámlaszám)

3.2) A következő egyéb adatok kerülnek tárolásra.

Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, kiszállási cím, bankszámlaszám, születési dátum.

4.) Az adatkezelés jogalapja, módja, célja, általános irányelvek

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére, a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az www.abelmasszazs.hu weboldalon látható szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a Vevőnek, a kapcsolattartás, és számlák kiállítása. E-DM igénylése esetén értesítés új vagy kapcsolódó szolgáltatásokról.

4.4) A személyes adatok pontosságáért, valódiságáért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel.

4.5) Egyes szolgáltatásokat kizárólag hírlevélre való feliratkozás, valamint reklám tartalmú levél esetén lehet igénybe venni.

4.6) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.7) A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

5.) Az adatkezelés időtartama

5.1) A rendelés, időpontfoglalás során megadott személyes adatok kezelése addig tart, ameddig a Vevő az adataira irányuló törlési kérelmét írásban nem küldi az info@abelmasszazs.hu címre. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésére a Szolgáltató köteles bemutatni, módosítani, vagy törölni.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6.) Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A Szolgáltató Szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a Vevő személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (1022 Budapest Törökvész utca 30/a)
 • SalesAutopilot Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.)

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.) Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A Vevő jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.4) A Vevő jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vevő az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5) Az Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.6) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.7) Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7.8) A Vevő a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1103, Budapest, Farkasalma utca 10. fszt/1

Email: info@abelmasszazs.hu

8.) Hírlevelek

8.1) Az időpontfoglalás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Vevő bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével

9.) Cookie-k (Sütik)
9.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

9.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

9.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analyticsstatisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törliőket.

10.) Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

11.)A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Kezelt adatokFelhasználásaJogalapMegőrzési idő
Teljes név, TelefonszámIdőpont foglalása-egyeztetése-módosításaaz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesAmeddig a Vevő a törlést nem kéri
Teljes név, Telefonszám, Kiszállási címIdőpont foglalása-egyeztetése-módosítása, kiszállásaz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesAmeddig a Vevő a törlést nem kéri
Teljes név, Számlázási cím,Számla kiállításaaz adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesA kiállítástól számított 8 év
Teljes név, Számlázási cím, E-mail címElektronikus számla kiállításaaz adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesA kiállítástól számított 8 év
E-mail címHírlevél feliratkozásaz érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezAmeddig a Vevő a törlést nem kéri
E-mail cím, Teljes név, Számlázási címWebshopon keresztül történő vásárlásaz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesAmeddig a Vevő a törlést nem kéri
E-mail címMarketing célú levelek küldéseaz érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezAmeddig a Vevő a törlést nem kéri

12.) Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

13.) Záró rendelkezések

13.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

13.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a Vevők értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.abelmasszazs.hu/adatvedelemi-nyilatkozat weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.